กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.สไลลา คชาอนันต์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0915277734

นางณัฐเมธี ชวดบัว
ครูผู้สอน

น.ส.จริยา โอฬารกิจ
ครูผู้สอน

นายณัฐกร ยศเมฆ
ครูผู้สอน

นางสาวภัคพิชา เมืองชู
ครู

นางสาววรรณนิศา วงศ์วานิช
ครู

นางสาวญานินท์ วารีวนิช
ครู

นางสาวกรรณิการ์ ยกซิ่ว
ครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ เทพนวล
ครู

นางสาวจรรยาพร ทองยะ
ครู