ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมศรี พัฒนเดชากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.สไลลา คชาอนันต์
ครูผู้สอน

น.ส.เจนจิรา พิกุลทอง
ครูผู้สอน

นางณัฐเมธี ชวดบัว
ครูผู้สอน