ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.สไลลา คชาอนันต์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัฐเมธี ชวดบัว
ครูผู้สอน

น.ส.จริยา โอฬารกิจ
ครูผู้สอน

นายณัฐกร ยศเมฆ
ครูผู้สอน

นายปิยนันท์ รัตนบุรี
ครูผู้สอน

นายสิทธิวัฒน์ เมืองมี
ครูผู้สอน

นางสาวจิตรานุช อินมัง
ครูผู้สอน

นางสาวจรัสศรี โต๊ะสาร
ครูผู้สอน