ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัฐเมธี ชวดบัว
ครูผู้สอน/หัวหน้าสาระ

น.ส.สไลลา คชาอนันต์
ครูผู้สอน

น.ส.จริยา โอฬารกิจ
ครูผู้สอน

นายณัฐกร ยศเมฆ
ครูผู้สอน