ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศิริลักษณ์ โพธิจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ(เทคโนโลยี)ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางประมาภรณ์ นิลอรุณ
ผู้ช่วยและเลขานุการ/ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวรัชนีกร บุญมา
ครูผู้สอน/หัวหน้าสาระการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวดุจเดือน จำปา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายปิยวัฒน์ สาลี
ครูผู้สอน