ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวดุจเดือน จำปา
หัวหน้าสาระการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางประมาภรณ์ นิลอรุณ
ผู้ช่วยและเลขานุการ/ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรัชนีกร บุญมา
ครูผู้สอน/หัวหน้าสาระการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศุภลักษณ์ หิ้นเจ๊ก
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1