ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริลักษณ์ โพธิจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี/ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางประมาภรณ์ นิลอรุณ
ผู้ช่วยและเลขานุการ/ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางอุรัตน์ นาคน้อย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุภารัตน์ อักษรพิทักษ์
ครูผู้สอน

นางสาวดุจเดือน จำปา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางจิรัฐติกาล เกิดชูกุล
ครูผู้สอน