กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวดุจเดือน จำปา
หัวหน้าสาระการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0862675856

นางประมาภรณ์ นิลอรุณ
ผู้ช่วยและเลขานุการ/ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0803930533

นางสาวรัชนีกร บุญมา
ครูผู้สอน/หัวหน้าสาระการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0862819772

นางสาวศุภลักษณ์ หิ้นเจ๊ก
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1