ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวขวัญจิตร พิมล
ครูผู้สอน/หัวหน้าสาระ

นางระวิวรรณ วงศ์อินทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางบุญเทอด ลอยใหม่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปุญญิศา ทองเอี้ยว
ครูผู้สอน

นายสรายุทธ สมหวัง