ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวขวัญจิตร พิมล
ครูผู้สอน/หัวหน้าสาระ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางระวิวรรณ วงศ์อินทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางบุญเทอด ลอยใหม่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสรายุทธ สมหวัง