ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางระวิวรรณ วงศ์อินทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวขวัญจิตร พิมล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวรัชนีกร บุญมา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปุญญิศา ทองเอี้ยว
ครูผู้สอน

นางฉันทิพย์ เรืองสวัสดิ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นายสิทธิเกียรติ ชาวไทย
ครูผู้สอน