ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานอำนวยการ

นางจำเนียร ดิษณะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจีรภิญญ์ ดวงภักดี
กรรมการ

นางอรุณรัตน์ ฤทธิพันธุ์
กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีsหญิงมณฑิดา ชูแก้ว
กรรมการ

นางสาวนิตยา ดิษฐราชา
กรรมการ

นางสาวเจนจิรา พิกุลทอง
กรรมการ

นางสาวปิยนันท์ เศวตศิลป์
กรรมการ

นางสาวธัญญารัตน์ ไชยบรรดิษฐ
กรรมการ

นางสาวจุฑาทิพย์ พริกบางเข็ม
กรรมการ

นางศิริลักษณ์ โพธิจันทร์
กรรมการ

นางนิชาภา วุฒิชัย
กรรมการ

นางสมศรี พัฒนเดชากุล
กรรมการ

นางสาวสุภาวดี มีสะอาด
กรรมการ