กลุ่มงานอำนวยการ

นางสาวชนิดา คลองสุชล
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นางอรุณรัตน์ ฤทธิพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0848478910

นางธารารัตน์ บุญบุตร
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวชนิกานต์ บุญตา
ครู

นางสาวจันทิมา จันทมาศ
ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ

นายธีรวัฒน์ จิตราภิรย์
ครูประจำวิชาวิทยาการคำนวณ

นางสาวเกศสุดา พานิชชาติ
เจ้าหน้าที่ธุรการปฐมวัย

นางสาวนิตยา ดิษฐราชา
ครูประจำชั้นปฐมวัย