ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานอำนวยการ

นางจำเนียร ดิษณะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจีรภิญญ์ ดวงภักดี
กรรมการ

นางอรุณรัตน์ ฤทธิพันธุ์
กรรมการ

นางศิริลักษณ์ โพธิจันทร์
กรรมการ

นางนิชาภา วุฒิชัย
กรรมการ

นางสาวเจนจิรา พิกุลทอง
กรรมการ

นางสาวจุฑาทิพย์ พริกบางเข็ม
กรรมการ

นางสาวธัญญารัตน์ ไชยบรรดิษฐ
กรรมการ

นางสาวสุภาวดี มีสะอาด
กรรมการ

นางสาวนิตยา ดิษฐราชา
กรรมการ

นางสาวปิยนันท์ เศวตศิลป์
กรรมการ