ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานอำนวยการ

นางจำเนียร ดิษณะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรุณรัตน์ ฤทธิพันธุ์
กรรมการ

นางศิริลักษณ์ โพธิจันทร์
กรรมการ

นางสาวจุฑาทิพย์ พริกบางเข็ม
กรรมการ

นางสาวธัญญารัตน์ ไชยบรรดิษฐ
กรรมการ

นางสาวสุภาวดี มีสะอาด
กรรมการ

นางสาวนิตยา ดิษฐราชา
กรรมการ

นางสาวปิยนันท์ เศวตศิลป์
กรรมการ

นายปิยวัฒน์ สาลี
กรรมการ

นางสาวสุดา เพชรที่วัง
ครูผู้สอน