ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบุคลากร

นางบุญเทอด ลอยใหม่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประภาพันธ์ ทองชื่น
กรรมการ

นางสาวจันทรัตน์ อินทจักร
กรรมการ

นางสาวหนึ่งฤทัย สวัสดี
กรรมการ

นางปิยาพร แก้วเกลี้ยง
กรรมการ

นางสาวธิดารัตน์ วรรณศรี
กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ อินทร์จันทร์
กรรมการ

นางสาวมาลัยทิพย์ คนซื่อ
กรรมการ

นางสาวอรอนงค์ ทองมี
กรรมการ

นางสาววิลาวัลย์ พลขันธ์
กรรมการ