ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบุคลากร

นางบุญเทอด ลอยใหม่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางประภาพันธ์ ทองชื่น
กรรมการ

นางสาวหนึ่งฤทัย สวัสดี
กรรมการ

นางปิยาพร แก้วเกลี้ยง
กรรมการ

นางสาวธิดารัตน์ วรรณศรี
กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ อินทร์จันทร์
กรรมการ

นางสาวมาลัยทิพย์ คนซื่อ
กรรมการ

นางสาวอรอนงค์ ทองมี
กรรมการ

นางสาววิลาวัลย์ พลขันธ์
กรรมการ