กลุ่มงานบุคลากร

นางณัฐเมธี ชวดบัว
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร

นางประภาพันธ์ ทองชื่น
กรรมการ
เบอร์โทร : 0868045020

นางสาวจุฑามาศ อินทร์จันทร์
กรรมการ
เบอร์โทร : 0846894467

นางสาวอรอนงค์ ทองมี
กรรมการ
เบอร์โทร : 0857847929

นายณัฐกร ยศเมฆ

นางสาวนันทกานต์ ชาติเชื้อ

นางสาวญานินท์ วารีวะนิช

นางเสาวคนธ์ ธรรมนาวาสน์

นางสาวอมรรัตน์ อุตะมะ

นางสาวจุฬาลักษณ์ เทพนวล