ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางรวิวรรณ วงศ์อินทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจีรภัทร ไพเมือง
กรรมการ

นางอุทัยวรรณ คงทอง
กรรมการ

นางสาวจิตตมาส พราหมเอม
กรรมการ

นายศักดิ์สิริ รำไพ
กรรมการ

นางสาวราตรี บุรงค์
กรรมการ

นางปราณี ชัยพราหมณ์
กรรมการ

นางสาวปุญญิศา ทองเอี้ยว
กรรมการ

นางสาวเบญจมาศ จรัลศิลป์
กรรมการ

นางสาวสไลลา คชาอนันต์
กรรมการ

นางสาวอรทัย เมืองจันทร์
กรรมการ

นายอนุพันธ์ เผือกสวัสดิ์
กรรมการ