ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางรวิวรรณ วงศ์อินทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจีรภัทร ไพเมือง
กรรมการ

นางสาวจิตตมาส พราหมเอม
กรรมการ

นางสาวราตรี บุรงค์
กรรมการ

นางสาวสไลลา คชาอนันต์
กรรมการ

นางสาวจันทร์จิมาภรณ์ ก่อสกุล
ครูผู้สอน