ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานวิชาการ

นางณัฐเมธี ชวดบัว
หัวหน้าวิชาการประถมศึกษา

นางกัลยาณี ชุมทับ
กรรมการ

นางวรรณา ไชยสอาด
กรรมการ

นางสาวชมพูนุช ณ ตะกั่วทุ่ง
กรรมการ

นางสาวศิริวรรณ เครือหงษ์
กรรมการ

นางสุดารัตน์ ใยยอง
กรรมการ

นางประภาพรรณ เผือกคง
กรรมการ

นางณัฐณิชา มีอนันต์
กรรมการ

นางสาวสุภัทรา เกษีสม
กรรมการ

นางประมาภรณ์ นิลอรุณ
กรรมการ

นางราตรี แสงสังข์
กรรมการ

นางจณิสรา อินทชาติ
กรรมการ

นางสุทธิรัตน์ ปาลโมกข์
กรรมการ

นางสาวขวัญจิตร พิมล
กรรมการ

นางสาวรัชนี กล่ำไพ
ครูผู้สอน

นางสาววิลาวัลย์ พลขันธ์
ครูผู้สอน