ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานวิชาการ

นางยุภาภรณ์ เรืองเวช
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชนัญญา แก้วฟุ้ง
วิชาการระดับประถม

นางกัลยาณี ชุมทับ
กรรมการ

นางวรรณา ไชยสอาด
กรรมการ

นางสาวชมพูนุช ณ ตะกั่วทุ่ง
กรรมการ

นางสาวศิริวรรณ เครือหงษ์
กรรมการ

นางสุดารัตน์ ใยยอง
กรรมการ

นางประภาพรรณ เผือกคง
กรรมการ

นางณัฐณิชา มีอนันต์
กรรมการ

นางสาวสุภัทรา เกษีสม
กรรมการ

นางประมาภรณ์ นิลอรุณ
กรรมการ

นางราตรี แสงสังข์
กรรมการ

นางจณิสรา อินทชาติ
กรรมการ

นางสุทธิรัตน์ ปาลโมกข์
กรรมการ

นางประภา ไมทอง
กรรมการ

นางสาวขวัญจิตร พิมล
กรรมการ

นางณัฐเมธี ชวดบัว
กรรมการ