กลุ่มงานวิชาการ

นางชนัญญา แก้วฟุ้ง
หัวหน้าวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสาวศิริวรรณ เครือหงษ์
หัวหน้าระดับ ปฐมวัย 1
เบอร์โทร : 0937842092

นางสาวสุภัทรา เกษีสม
หัวหน้าระดับปฐมวัย 2
เบอร์โทร : 0936696947

นางวรรณา ไชยสอาด
หัวหน้าระดับปฐมวัย 3
เบอร์โทร : 0857960977

นางสาวรัชนี กล่ำไพ
ครูประจำชั้นปฐมวัย 3/4

นางสาวสุมินตรา เวชชูแก้ว
ครูประจำชั้นปฐมวัย3/3

นางจณิสรา อินทชาติ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0840537408

นางณัฐณิชา มีอนันต์
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0828044303

นางประมาภรณ์ นิลอรุณ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0822888360

นางประภาพรรณ เผือกคง
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0813677062

นางสาวขวัญจิตร พิมล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0895941023

นางสาวหนึ่งฤทัย สวัสดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริรัตน์ ดีจุฑามณี
ครุประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอรอุมา คงมีสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3