ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานวิชาการ

นางชนัญญา แก้วฟุ้ง
หัวหน้าวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางกัลยาณี ชุมทับ
กรรมการ

นางวรรณา ไชยสอาด
กรรมการ

นางสาวชมพูนุช ณ ตะกั่วทุ่ง
กรรมการ

นางสาวศิริวรรณ เครือหงษ์
กรรมการ

นางประภาพรรณ เผือกคง
กรรมการ

นางณัฐณิชา มีอนันต์
กรรมการ

นางสาวสุภัทรา เกษีสม
กรรมการ

นางประมาภรณ์ นิลอรุณ
กรรมการ

นางราตรี แสงสังข์
กรรมการ

นางจณิสรา อินทชาติ
กรรมการ

นางสุทธิรัตน์ ปาลโมกข์
กรรมการ

นางสาวขวัญจิตร พิมล
กรรมการ

นางณัฐเมธี ชวดบัว
ครูผู้สอน

นางสาววิลาวัลย์ พลขันธ์
ครูผู้สอน

นางสาวรัชนี กล่ำไพ
ครูผู้สอน