ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์

นายสุเชษฐ์ ดิษฐราชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรเพ็ญ สุคนธ์
กรรมการ

นางวิลาวัลย์ นิตย์มี
กรรมการ

นางเกษสุดา แก้วสะอาด
กรรมการ

นางวัชราภรณ์ เรืองเวช
กรรมการ

นางอำนวย อรุณรังษี
กรรมการ

นางอุรัตน์ นาคน้อย
กรรมการ

นางโสภารัตน์ วิชัยดิษฐ
กรรมการ

นางราตรี ศรีสุวรรณ
กรรมการ

นางจิรัฐติกาล เกิดชูกุล
กรรมการ

นางจันทนา รำไพ
กรรมการ

นางรัชดาภรณ์ พราหมณ์ทอง
กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ นาหมั่นคง
กรรมการ

นางจีระยุ นาหมั่นคง
กรรมการ

นางสุรัชวดี แดงประเทศ
กรรมการ

นางสาวดุจเดือน จำปา
กรรมการ

สอ.หญิงปริยดา นิลทจันทร์
กรรมการ

นางสาวชนิดา คลองสุชล
กรรมการ

นางสาวสาวิตรี ผ่องศรี
กรรมการ

นางสาวอรอนงค์ แก้วขาว
กรรมการ

นางสาวรัชนีกร บุญมา
กรรมการ

นางสาวทิพยรัตน์ เรืองเวช
กรรมการ

นางสาวชุติมา ทองก้อน
กรรมการ

นางเสาวคนธ์ ธรรมนาวาสน์
กรรมการ

นางสาวขัตติยา หมันหลิน
กรรมการ

นางสาวสุธิดา เชื้อบ่อคา
กรรมการ

นางสาวสุพัฒน์ตรา วรรณศรี
กรรมการ

นางสาวรำไพ เมืองจันทร์
กรรมการ