ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์

นายสุเชษฐ์ ดิษฐราชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรเพ็ญ สุคนธ์
กรรมการ

นางเกษสุดา แก้วสะอาด
กรรมการ

นางวัชราภรณ์ เรืองเวช
กรรมการ

นางอำนวย อรุณรังษี
กรรมการ

นางราตรี ศรีสุวรรณ
กรรมการ

นางจันทนา รำไพ
กรรมการ

นางรัชดาภรณ์ พราหมณ์ทอง
กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ นาหมั่นคง
กรรมการ

นางจีระยุ นาหมั่นคง
กรรมการ

นางสาวดุจเดือน จำปา
กรรมการ

สอ.หญิงปริยดา นิลทจันทร์
กรรมการ

นางสาวชนิดา คลองสุชล
กรรมการ

นางสาวสาวิตรี ผ่องศรี
กรรมการ

นางสาวอรอนงค์ แก้วขาว
กรรมการ

นางสาวรัชนีกร บุญมา
กรรมการ

นางสาวทิพยรัตน์ เรืองเวช
กรรมการ

นางเสาวคนธ์ ธรรมนาวาสน์
กรรมการ

นางสาวขัตติยา หมันหลิน
กรรมการ

นางสาวสุพัฒน์ตรา วรรณศรี
กรรมการ