กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์

นายสุเชษฐ์ ดิษฐราชา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0894703402

นางอรเพ็ญ สุคนธ์
กรรมการ

นางเกษสุดา แก้วสะอาด
กรรมการ
เบอร์โทร : 0943206668

นางวัชราภรณ์ เรืองเวช
กรรมการ

นางอำนวย อรุณรังษี
กรรมการ
เบอร์โทร : 0831079553

นางราตรี ศรีสุวรรณ
กรรมการ
เบอร์โทร : 0862707740

นางจันทนา รำไพ
กรรมการ
เบอร์โทร : 0810780946

นางรัชดาภรณ์ พราหมณ์ทอง
กรรมการ
เบอร์โทร : 0945938085

นายสุรเชษฐ์ นาหมั่นคง
กรรมการ
เบอร์โทร : 0835912742

นางจีระยุ นาหมั่นคง
กรรมการ
เบอร์โทร : 0883801897

นางสาวดุจเดือน จำปา
กรรมการ
เบอร์โทร : 0862675856

สอ.หญิงปริยดา นิลทจันทร์
กรรมการ
เบอร์โทร : 0811768307

นางสาวชนิดา คลองสุชล
กรรมการ
เบอร์โทร : 0812705289

นางสาวสาวิตรี ผ่องศรี
กรรมการ
เบอร์โทร : 0858872070

นางสาวอรอนงค์ แก้วขาว
กรรมการ
เบอร์โทร : 0908813828

นางสาวรัชนีกร บุญมา
กรรมการ
เบอร์โทร : 0862819772

นางสาวทิพยรัตน์ เรืองเวช
กรรมการ
เบอร์โทร : 0808657449

นางเสาวคนธ์ ธรรมนาวาสน์
กรรมการ
เบอร์โทร : 0817286542

นางสาวขัตติยา หมันหลิน
กรรมการ

นางสาวสุพัฒน์ตรา วรรณศรี
กรรมการ