เจ้าหน้าที่

น.ส.ธารารัตน์ ศรีนาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ(การเงิน)

น.ส.อนงค์ชนก คงทอง
เจ้าหน้าที่สวัสดิการร้านค้า

น.ส.ศิริวรรณ เผือกสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สวัสดิการร้านค้า

นางสาวทัศนีย์ วิชัยดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ(การเงิน)

นางสาวปิยนันท์ เศวตศิลป์
เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ
เบอร์โทร : 0808937703