ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์/อื่นๆ

นางสาวสุภาวดี มีสะอาด
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาวปิยนันท์ เศวตศิลป์
เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ