ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์/อื่นๆ

นางสาวสุภาวดี มีสะอาด
เจ้าหน้าธุรการ

นางสาวปิยนันท์ เศวตศิลป์
เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ

น.ส.อนงค์ชนก คงทอง
เจ้าหน้าที่สวัสดิการร้านค้า

น.ส.ธารารัตน์ ศรีนาค
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.ศิริวรรณ เผือกสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สวัสดิการร้านค้า