กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวจิตตมาส พราหมเอม
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0850695273

นางสาวราตรี บุรงค์
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 0825193384

นางราตรี ศรีสุวรรณ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0862707740

นางสาวอรอนงค์ แก้วขาว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3