ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจิตตมาส พราหมเอม
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวราตรี บุรงค์
ครูผู้สอน

นางราตรี ศรีสุวรรณ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรอนงค์ แก้วขาว
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3