ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศักดิ์สิริ รำไพ
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา/ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจณิสรา อินทชาติ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวราตรี บุรงค์
ครูผู้สอน

นางราตรี ศรีสุวรรณ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิตตมาส พราหมเอม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายอนุพันธ์ เผือกสวัสดิ์
ครูผู้สอน