กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชนิดา คลองสุชล
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0812705289

นางสาวทิพยรัตน์ เรืองเวช
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0808657449

นางจันทนา รำไพ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0810780946

นางจณิสรา อินทชาติ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัชนก สังข์งาม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางบุญเทอด ลอยใหม่
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2