ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทิพยรัตน์ เรืองเวช
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสุดารัตน์ ใยยอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวชนิดา คลองสุชล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจันทนา รำไพ
ครูผู้สอน