ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชนิดา คลองสุชล
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวทิพยรัตน์ เรืองเวช
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจันทนา รำไพ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางจณิสรา อินทชาติ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัชนก สังข์งาม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางบุญเทอด ลอยใหม่
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2