ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุทัยวรรณ คงทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา/ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจีรภิญญ์ ดวงภักดี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวทิพยรัตน์ เรืองเวช
ครูผู้สอน

นางสุดารัตน์ ใยยอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวชนิดา คลองสุชล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจันทนา รำไพ
ครูผู้สอน