ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุเชษฐ์ ดิษฐราชา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจีระยุ นาหมั่นคง
ครูผู้สอน

นายสุรเชษฐ์ นาหมั่นคง
ครูผู้สอน

สอ.หญิง ปริยดา ชาบัวคำ
ครูผู้สอน

น.ส.เบญจมาศ จรัญศิลป์
ครูผู้สอน

น.ส.ธิดารัตน์ วรรณศรี
ครูผู้สอน

น.ส.อรทัย เมืองจันทร์
ครูผู้สอน