กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุเชษฐ์ ดิษฐราชา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0894703402

นางสาวจีระยุ นาหมั่นคง
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 0883801897

นายสุรเชษฐ์ นาหมั่นคง
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 0835912742

สอ.หญิง ปริยดา ชาบัวคำ
ครูผู้สอน

นางศิริลักษณ์ โพธิจันทร์
ครูผู้สอน /หัวหน้าเทคโนโลยี

นางสาวสุภาวดี มีสะอาด
ครูผู้สอนเทคโนโลยี

นางสาวพนิดา ไชยพังยาง
ครูผู้สอนเทคโนโลยี

นางสาวณัฐวรกาญจน์ จบฤทธิ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวอรอุมา คงมีสุข
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายเฉลิมพงศ์ คงเวช
ครูผู้สอน

นางสาวจุฑารัตน์ จิตมหา
ครูผู้สอน

นางสาวพิชญ์สินี สมบัติทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5