ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุเชษฐ์ ดิษฐราชา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจีระยุ นาหมั่นคง
ครูผู้สอน

นายสุรเชษฐ์ นาหมั่นคง
ครูผู้สอน

สอ.หญิง ปริยดา ชาบัวคำ
ครูผู้สอน