ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรุณรัตน์ ฤทธิพันธ์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางราตรี แสงสังข์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

น.ส.อรอนงค์ แก้วขาว
ครูผู้สอน

น.ส.อรอนงค์ ทองมี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรัชดาภรณ์ พราหมณ์ทอง
ครูผู้สอน