ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรุณรัตน์ ฤทธิพันธ์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางราตรี แสงสังข์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวอรอนงค์ ทองมี
ครูผู้สอน

นางรัชดาภรณ์ พราหมณ์ทอง
ครูผู้สอน

นางสาวนัจนันท์ สุวรรณมณี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวจินดามณี แสนสระ
ครูผู้สอน