ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวหนึ่งฤทัย สวัสดี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสุทธิรัตน์ ปาลโมกข์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางณัฐณิชา มีอนันต์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอำนวย อรุณรังษี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางประภาพรรณ เผือกคง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4