กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวหนึ่งฤทัย สวัสดี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0814779794

นางสุทธิรัตน์ ปาลโมกข์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0896529981

นางณัฐณิชา มีอนันต์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0828044303

นางอำนวย อรุณรังษี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0831079553

นางประภาพรรณ เผือกคง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0813677062

นางสาวสิริรัตน์ ดีจุฑามณี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3