ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวหนึ่งฤทัย สวัสดี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุทธิรัตน์ ปาลโมกข์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางณัฐณิชา มีอนันต์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอำนวย อรุณรังษี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางประภาพรรณ เผือกคง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสิริรัตน์ ดีจุฑามณี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3