ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศระดับดีเด่น Best Practice ด้านการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค 5
โรงเรียนเพชรผดผุงเวียงไชย เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าแข่งขันการประกวดนวัตกรรม (Best Practice) เรือง "รูปแบบการบริหารการศึกษา โดยใช้ PHET Model  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย"  โดย  ดร.ปรียนันท์   เทพนวล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย    ในระดับภาค (ศึกษาธิการภาค 5)  ไดัรับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น   เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2565
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,09:42   อ่าน 204 ครั้ง