พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 

ภารกิจ

 

1. พัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งกายและใจ

5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา

6. สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

7. จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

 เป้าหมาย

 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคมอย่างต่อเนื่อง

2. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ดี

3. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตร

4. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

5. ครูเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  มีความรู้ มีความสามารถเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

6. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการจัดการบริหารการศึกษาได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. โรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง

9. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม สภาพแวดล้อม การบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน