วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปรัชญา

                " วิชาการดี     กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม "

#วิชาการดี  หมายถึงนักเรียนมีความรู้ความสามารถในวิชากาต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อ
        และเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

#กิจกรรมเด่น หมายถึงกระบวนการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนกล้าคิดกล้าทำ 
        และกล้าแสดงออกถูกต้องเหมาะสมกับวัย

#เน้นคุณธรรม หมายถึงต้องเป็นผู้ประพฤติดี ทั้ง กาย วาจา ใจและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนสงเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม
        มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาวิชาการ