สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

                         สีประจำโรงเรียน

                                                                                                           

ฟ้า ขาว

                                          สีฟ้า            หมายถึง      ความมีเกียรติ  ความมีสง่าราศรี

                                          สีขาว           หมายถึง      ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต    

 

                         อักษรย่อ

                                     

                                         พว.