ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน   เพชรผดุงเวียงไชย ตั้งอยู่เลขที่   ๒๙  หมู่ที่ ๓ ถนนรักษ์นรกิจ  ตำบลเวียงอำเภอ  ไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานีรหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๑๐  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    โทรศัพท์ ๐๗๗ – ๔๓๑ – ๕๙๓  โทรสาร    ๐๗๗ – ๔๓๑ – ๒๐๒   

E-mail:phetphadungweingchai@hotmail.com   Website www.phetphadung.ac.th    

       - ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่          พฤษภาคม   ๒๕๐๐

       - เปิดสอนระดับชั้น    อนุบาลปีที่       ถึง   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  

                 - เนื้อที่     ทั้งหมด       ไร่      งาน   ๕๖    ตารางวา

                 - เขตพื้นที่บริการ     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี   เขต  

                 - ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย  เดิมมีชื่อว่า   โรงเรียนเพชรผดุงวิทยาคม    เป็นโรงเรียนประเภทมัธยมวิสามัญ   เปิดทำกาสอนเมื่อวันที่       พฤษภาคม   ๒๕๐๐    ตั้งอยู่เลขที่   ๑๖   หมู่ที่       ตำบลตลาดไชยาอำเภอไชยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี     โดยมีนางนอบ    ไวทยินทร์  เป็นผู้จัดตั้ง  และนายแช่ม   ไวทยินทร์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่   ต่อมานายแช่ม ไวทยินทร์  และนางนอบ  
 ไวทยินทร์ ได้ลาออก  จึงแต่งตั้งนายล้อม    แก้วฟุ้ง   ให้เป็นผู้รับใบอนุญาตจนกระทั่งนายล้อม  แก้วฟุ้ง 
ถึงแก่กรรม   ในปีการศึกษา   ๒๕๓๐   ได้โอนให้นางอมรา  เทพนวล   เป็นผู้รับใบอนุญาต   และแต่งตั้งให้นายปรีชา เทพนวลเป็นผู้จัดการและครูใหญ่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งให้
 ดร.ปรียนันท์ เทพนวล     เป็นผู้จัดการ    จนถึงปัจจุบัน

                ปีการศึกษา    ๒๕๒๒     ได้ขยายชั้นเรียนอนุบาล

                ปีการศึกษา    ๒๕๒๓      ได้ยุบชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๑ , ๒ , ๓

                ปีการศึกษา    ๒๕๒๔      ได้ย้ายจากโรงเรียนเดิม   เลขที่   ๑๖   
หมู่ที่      ตำบลตลาด   ไชยา   อำเภอไชยา     จังหวัดสุราษฎร์ธานี    มาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโพธิ์  
เลขที่   ๒๙ หมู่ที่        ตำบลเวียง    อำเภอไชยา    จังหวัดสุราษฎร์ธานี   และได้เปิดสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่        จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่      ในปีต่อๆมา    ปัจจุบันโรงเรียน
เพชรผดุงเวียงไชยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในสำนัก-งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี   เขต    สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล       ถึง   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่         มีนักเรียนทั้งหมด      1,421    คน     จำนวน   43  ห้องเรียน

ครู  105  คน  บุคลากร 4 คน (เจ้าหน้าที่ ห้องถ่ายเอกสาร 1 คน, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 คน , เจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ 1 คน) รวม 109 คน