อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ยิ้มง่าย  ไหว้สวย