ข้อมูลด้านการบริหาร
ข้อมูลด้านการบริหาร

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ    นางอมรา     เทพนวล

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี     สาขา   การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  17  เมษายน  2533  จนถึงปัจจุบัน 

 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต              
                                 นางสาวปรียนันท์   เทพนวล

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาเอก     สาขา   การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  1  กุมภาพันธ์  2554  จนถึงปัจจุบัน 

 

ผู้อำนวยการ         นายปรีชา    เทพนวล

วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาโท    สาขา   การประถมศึกษา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  17  มิถุนายน  2530  จนถึงปัจจุบัน