จำนวนครู
จำนวนครู

จำนวนครูบุคลากร จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์

ปีการศึกษา 2555 – 2560

ปีการศึกษา 2560

 

ปีการศึกษา

ประเภทบุคลากร

เพศ(คน)

ระดับการศึกษา (คน)

อายุ

เฉลี่ย(ปี)

ประสบการณ์

ในตำแหน่ง (เฉลี่ย)(ปี)

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า

ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

2560

ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาต

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ครู(บรรจุ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย(ไม่บรรจุ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

พี่เลี้ยง

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

นักการภารโรง

 

 

 

 

 

 

 

 

คนขับรถ

 

 

 

 

 

 

 

 

ยามรักษาความปลอดภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ(ระบุ..............................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2559

 

ปีการศึกษา

ประเภทบุคลากร

เพศ(คน)

ระดับการศึกษา (คน)

อายุ

เฉลี่ย(ปี)

ประสบการณ์

ในตำแหน่ง (เฉลี่ย)(ปี)

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า

ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

2559

ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

-

-

-

-

-

-

-

 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

 

ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

 

ผู้รับใบอนุญาต

-

-

-

๖6

๕8

 

ผู้จัดการ

-

-

-

๓5

6

 

ผู้อำนวยการ

-

-

-

63

๓8

 

รองผู้อำนวยการ

-

4

1

53

26

 

ครู (บรรจุ)

3

65

-

66

2

๔2

 ๑5

 

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)

-

35

-

35

-

๒8

5

 

ครูต่างประเทศ

4

4

1

7

-

๒6

2

 

พี่เลี้ยง

-

-

8

-

-

-

-

 

บุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

 

นักการภารโรง

-

-

-

๖7

30

 

คนขับรถ

-

-

-

๓7

7

 

ยามรักษาความปลอดภัย

-

-

-

-

-

-

-

 

อื่น ๆ(ระบุ........แม่ครัว...............)

-

6

6

-

-

35

-

 

ปีการศึกษา 2558

 

ปีการศึกษา

ประเภทบุคลากร

เพศ(คน)

ระดับการศึกษา (คน)

อายุ

เฉลี่ย(ปี)

ประสบการณ์

ในตำแหน่ง (เฉลี่ย)(ปี)

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า

ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า ป.ตรี

2558

ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

-

-

-

-

-

-

-

 

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

 

ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

 

ผู้รับใบอนุญาต

-

1

-

1

-

64

57

 

ผู้จัดการ

-

1

-

-

1

33

5

 

ผู้อำนวยการ

1

-

-

-

1

61

37

 

รองผู้อำนวยการ

1

4

-

-

5

51

25

 

ครู(บรรจุ)

3

55

-

58

-

44

15

 

ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย(ไม่บรรจุ)

1

30

2

29

-

25

7

 

ครูต่างประเทศ

-

4

-

4

-

23

1

 

พี่เลี้ยง

-

-

-

-

-

-

-

 

บุคลากรทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

 

นักการภารโรง

1

-

1

-

-

67

30

 

คนขับรถ

5

-

5

-

-

37

7

 

ยามรักษาความปลอดภัย

-

-

-

-

-

-

-

 

อื่นๆ(ระบุ..............................................)

-

7

7

-

-

32

-

 

 

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.32 KB