คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
1. นายปรีชา          
 เทพนวล             
ประธาน
2. นางวรรณทนีย์           
สงบุรี             
ผู้แทนผู้ปกครอง
3.นางศิริพร           
ตันสกุล               
ผู้แทนผู้ปกครอง
4.นายธีรยุทธ์         
เพชรรัตน์          
ผู้แทนชุมชน
5. นางอมรรัตน์     
ศรีนาค                   
ผู้แทนชุมชน
6. เด็กชายภีมพล   
รองเมือง      
ผู้แทนนักเรียน
7. เด็กหญิงสุธาศินี  
หลักทอง
ผู้แทนนักเรียน
8.นางประภาพรรณ

9. นางสาวศิริวรรณ      
เผือกคง 
 
เครือหงส์      
ผู้แทนครู

ผู้แทนครู