หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

อนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปี6
     
ระดับปฐมวัย

  • หลักสูตรปกติ (ห้องเรียนปกติ)

  • หลักสูตรห้องเรียน 2 ภาษา (ไทย - อังกฤษ)

  • หลักสูตรห้องเรียน 3 ภาษา (ไทย - อังกฤษ - จีน)

ระดับประถมศึกษา

  • หลักสูตรปกติ (ห้องเรียนปกติ)

  • ห้องโครงการพิเศษ IEP (Intensive English Program)

  • ห้องโครงการพิเศษ IEP NATIVE

  • ห้องโครงการพิเศษ SMART CLASS ROOM(SME)Science Math English